Kwartaalbijeenkomsten 2019

Kwartaalbijeenkomsten 2019 In 2019 worden er weer vier kwartaalbijeenkomsten georganiseerd voor systeemtherapeuten (i.o) en systeemspecialisten. Voor deze bijeenkomsten worden deskundige gastsprekers uitgenodigd om verschillende systeemtheoretische thema’s op een interactieve wijze te presenteren.
Doelstellingen van de kwartaalbijeenkomsten:
– Het bevorderen van het denken en werken al systeemtherapeut/ systeemspecialist
– Het stimuleren van het (wetenschappelijk) denken over systeemtherapie.
– Informatieverstrekking over relevante literatuur en onderzoeksresultaten.
– Het met elkaar in contact brengen van systeemtherapeuten/systeemspecialist

Maandagavond 4 februari 2019 Piet Verhagen

De plaats van de christelijke levensbeschouwing in de praktijk, door Piet Verhagen , psychiater en theoloog. Piet Verhagen houd zich veel bezig met het raakvlak van de psychiatrie en de theologie en de betekenis van het geloof op de onderlinge betrekkingen. Er is volgens hem weinig aandacht voor de levensbeschouwing binnen de GGZ en welke rol de levensbeschouwing speelt in het leven van de cliënten als ook van de hulpverlener. De levensbeschouwing is verweven met je persoonlijkheid, verbakken met je identiteit. Gebeurt er iets, dan kan dat op soms pijnlijke wijze aan het licht komen. Piet Verhagen is in 1957 geboren in Gouda. Hij studeerde theologie en geneeskunde in Utrecht. In 1988 werd hij kandidaat in de Nederlandse Hervormde Kerk, nu proponent in de PKN. Sinds 1988 is Verhagen werkzaam als psychiater, tevens als groepspsychotherapeut. Eerder werkte hij bij de Gliagg (later Eleos) en psychiatrisch ziekenhuis Veldwijk, vanaf 2000 fulltime bij Veldwijk, tegenwoordig GGz Centraal. Hij is auteur van meer publicaties, hoofdredacteur van het blad Psyche & Geloof en hoofdredacteur van De Psychiater, blad van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Maandagavond 13 mei 2019 Bart Leenhouts is 28 jaar oud. Ongeveer vijf jaar lang heeft hij als psycholoog bij PsyQ gewerkt, op de afdelingen Psychotrauma en Persoonlijkheidsproblematiek. Sinds vorig jaar Is hij in opleiding tot GZ-psycholoog. Het eerste jaar werkte hij binnen de interculturele psychiatrie en ondertussen werk hij in een FACT-team. Het artikel dat hij geschreven heeft is een bewerking van zijn masterthesis voor de master Philosophy of Psychology, die hij aan de faculteit voor wijsbegeerte van de Universiteit Leiden na zijn master Klinische Psychologie volgde. “ Het belang van de therapeutische relatie fascineerde mij al snel. Met name omdat er heel verschillend naar gekeken wordt en het voor mij toch altijd vrij ongrijpbaar bleef wat een optimale therapeutische nu precies inhoudt. Door na te denken over de aard van deze relatie, bleek de vraag wat de verantwoordelijkheid van de therapeut is, onderscheidend. De eerste varianten (de faciliterende en de atechnische) zijn uitvergrotingen van de twee uitersten die naar mijn idee de discussie bepalen. De derde variant is een poging een alternatief begrip te vormen, door wat Levinas schrijft over de confrontatie met de Ander te vertalen naar psychotherapie”.

Maandagavond 16 september 2019 Jacomijn Jacobs is werkzaam in de ggz en praktijkhouder van Jacobs Gezinstherapie en de Ehealthfabriek , supervisor (NVRG) ,trainer, ontwikkelaar van DGdigiTaal en gespecialiseerd in hechtingsgerichte gezins- en relatietherapie, EFT/ ABFT/AFFT . Ze is gecertificeerd DGT-trainer bij Dialexis Advies B.V. en de ontwikkelaar van DGdigiTaal, een crisisbuddy app en informatiefilms met e-learningmogelijkheden. Systeemtherapie aan gezinnen met jonge kinderen: Bij systeemtherapie staan de problemen in het gezin centraal. We onderzoeken hoe de gezinsleden op elkaar reageren en hoe daardoor de problemen veroorzaakt en in stand gehouden worden. In deze kwartaalbijeenkomst wordt ingegaan op verschillende elementen die aan bod komen in het werken met gezinnen met jonge kinderen. Oa de verschillende systeemtherapeutische perspectieven , de manieren waarop de systeemtherapeut kinderen kan betrekken in gezinstherapie en hoe ze gezinstherapiesessies vorm kan geven. Thema’s als afstand nabijheid, communicatie, generatiegrenzen, organisatie van het gezin komen deze avond aan bod. Er wordt ingegaan op verschillende theorieën en modellen oa Infant Mental Health, en het proces van hechting en affectregulatie.

Maandagavond 18 nov 2019, Spreker van deze avond is eveneens Jacomijn.
In deze kwartaalbijeenkomst gaan we in op hechtingsgericht werken waar het draait om de relatie tussen ouders en kind. De deelnemers krijgt inzage in de verschillende modellen en werkvormen, oa EFT , AFFT en ABFT. Allemaal modellen gericht op herstel van veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kind. Deze bijeenkomst gaat in op de theoretische achtergrond, maar ook op interventies en werkvormen. Een leuke interactieve bijeenkomst in het teken van verbondenheid. Bowly is bekend geworden door zijn theorieën over hechting tussen opvoeders en kinderen. Hij benadrukte het belang van een goede interactie tussen hen om een goede hechting tot stand te laten komen. De wijze waarop de hechting tot stand komt, heeft volgens hem een voorspellende waarde voor de emotionele ontwikkeling van een kind op latere leeftijd.

Tijd: Vanaf 19.00 uur is de zaal open voor ontmoeting, koffie en thee.
          19.30 uur – 21.30 uur presentatie.   
          21.30 uur mogelijkheid voor collegiaal contact.
Plaats: De “ Oranjehof” , Kerkweg 2 in Wezep.

De kosten: De kosten voor de vier bijeenkomsten zijn € 135,-
Aanmelden: Aanmelding met vermelding van je personalia, werkadres en registratie nr. bij de NVRG en bij de NKS, kan per e-mail info@deoranjehof.nl en door overmaking van € 135,- op: NL56 RABO 0314 4414 25 t.n.v. NKS o.v.v kwartaalbijeenkomsten 2019.
Acreditatie: De accreditatie bij de NVRG is aangevraagd. NKS accrediteert het voor 2 punten per avond

Voor meer info Carey Woortman 06-10232622 careywoortman@planet.nl www.tencsysteemtherapie.nl