Aanmeldingsformulier

Aanmeldingsformulier

2 jarige opleiding tot systeemspecialist

T&C systeemtherapeuten in company

  1. Om aan te melden vult u onderstaande aanmeldingsformulier in, bij voorkeur getypt.
  2. Het aanmeldingsformulier moet worden, ondertekend, met recente pasfoto  en met een kopie van relevante Hbo-diploma’s  opgestuurd worden.
  3. Op volgorde van aanmelding wordt u op de deelnemerslijst gezet en ontvangt u een nota voor de opleidingskosten ad € 8.000,-.  De benodigde boeken moeten zelf worden aangeschaft. De  kosten voor deze boeken zijn ongeveer € 400.-

Deze opleidingskosten zijn inclusief de koffie/thee en de lunch op de trainingsdagen.

Naam          :  

Voornaam       :  

Roepnaam      :  

Geb. datum     :  

Geb. plaats      :  

Adres              :  

Postcode         :  

Woonplaats     :  

Tel.nr.             :  

e-mail              :  

Reg.nr. vakver. :  

Factuuradres:  

Naam            :  

Adres            :
 
Postcode       :  

Plaats            :  

e-mail           :  
Opleiding:                                                                             Diplomeringsjaar:      
Werk ervaring:              Functie:
Huidige werkgever:
 
Naam:  

Adresgegevens:  

 
Motivatie voor het volgen van deze systeemgerichte opleiding:              

Overeenkomst tot opdracht

  • T&C Systeemtherapeuten i.c. zorgt voor vertrouwelijk informatiebeheer en houdt zich voor de geheimhouding aan de beroepscode. Het dossier wordt 5 jaar bewaard en is uitsluitend door de cursist in te zien en op te vragen. Na deze periode wordt het gehele dossier vernietigd.
  • Copyright: Het intellectuele eigendom van het studiemateriaal berust bij T&C Systeemtherapeuten i.c. Zonder schriftelijke toestemming mag dit niet worden verveelvoudigd of op andere wijze worden gebruikt door derden.
  • Inschrijving: Nadat het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen volgt plaatsing in (de gewenste) opleidingsgroep. Hiermee is de aanmelding feitelijk.
  • Betaling: Voor de betaling gelden de algemene inkoopvoorwaarden. Bij betaling dient altijd het notanummer en de naam vermeld te worden.
  • Betalingsregeling: Het is mogelijk om een verzoek in te dienen voor een betalingsregeling. Hierbij geldt minimaal dat bij voltooiing van de opleiding of bij tussentijds beëindigen van de opleiding het totale bedrag van de opleidingskosten voldaan moet zijn. Het verzoek kan gericht worden aan info@deoranjehof.nl
  • Annulering: Annulering kan uitsluitend middels aangetekende brief. De kosten van annulering tot 1 maand  voor de start van de opleiding zijn  €65.-. Daarna zijn de annuleringskosten 25% van de opleidingskosten.
  • Klachten: Wanneer er klachten zijn wordt in goed onderling overleg getracht tot wederzijdse bevredigende oplossingen te komen. Hierbij spant T&C Systeemtherapeuten i.c. zich tot het uiterste in om in samenspraak tot oplossing van de klacht te komen. Wanneer dit niet lukt, kan er een klacht ingediend worden bij de interen klachten commissie van T&C Systeemtherapeuten i.c.

Ondergetekende verklaart hierbij de overeenkomst begrepen te hebben en akkoord te zijn.

Ondertekening:

Plaats ……………………..              Handtekening…………………………

Datum…………………….

Aanmeldingsformulier versturen naar:

De Oranjehof – Centrum voor relatie en gezin
Kerkweg 2 – 8091GA Wezep